aluvea aluvea  
Aluvea, verbreed, je wereld!Activiteiten
Lidmaatschap
Activiteiten overzicht
blanc

Privacy protocol op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ?

Aluvea is een groep actieve singles van 50 tot 68 jaar (gemiddelde leeftijd 60 jaar) die het leuk vinden om op een ontspannen manier allerlei activiteiten te ondernemen, waar je met je eigen vrienden of kennissen niet aan toe komt. Maandelijks worden er door de leden in Eindhoven en omgeving diverse activiteiten georganiseerd, waarbij het overigens niet gaat om het verwerven van een relatie (Aluvea is geen "datingclub"). Alleen singles die bereid zijn om minimaal eenmaal per jaar zelf een activiteit te organiseren kunnen lid worden. Nadat je twee maanden aspirant-deelnemer bent geweest en ter kennismaking aan activiteiten hebt deelgenomen, kun je lid worden door het betalen van de jaarlijkse contributie.

Aluvea hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Aluvea houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding 25 mei 2018).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy protocol;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Aluvea zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy protocol, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande het e-mail adres: inlichtingen

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Aluvea verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het versturen per e-mail van de tweemaandelijkse nieuwsbrief;
 • het versturen van e-mails over speciale activiteiten georganiseerd door het Bestuur;
 • het versturen van e-mails betreffende het lidmaatschap of andere bestuurszaken;
 • het telefonisch opnemen van contact indien daar aanleiding toe is;
 • het versturen van een brief per post indien daar aanleiding toe is;
 • ter controle dat u binnen de doelgroep valt.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • achternaam;
 • roepnaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • straat en huisnummer;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres.

U wordt gevraagd om uitdrukkelijk toestemming aan Aluvea te geven voor de registratie van deze persoonsgegevens door op het inschrijfformulier uw handtekening en datum van ondertekening te zetten.

BEWAARTERMIJN

Aluvea bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de AVG is vereist, doch maximaal zolang het lidmaatschap duurt.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Aluvea van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de computer waarop de persoonsgegevens staan;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.